Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Travel per te di Monika Anna Szredel, z siedzibą w: Piazza San Nicola 5, 07020 Loiri, Sardynia, Włochy,
zapis do rejestru CCIAA z Sassari (Włochy) numer REA SS-196953,
Vat: 02673720906; Regional License for Travel Agencies nr 425.

Świadczenia usług drogą elektroniczną przez
Travel per te di Monika Anna Szredel

Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy: wakacjenasardynii.pl  znajdujący się pod adresem URL https://wakacjnasardynii.pl oraz zasady ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu.
Serwis internetowy: wakacjenasardynii.pl prowadzony jest przez Monikę Annę Szredel prowadzącą działalność Tour Operatora jako Travel per te di Monika Anna Szredel, z siedzibą w: Piazza San Nicola 5, 07020 Loiri, Sardynia, Włochy,  zapis do rejestru CCIAA z Sassari (Włochy) numer REA SS-196953, Vat: 02673720906; Regional License for Travel Agencies nr 425.

Definicje użyte w Regulaminie:

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

1) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
2) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
3) Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
4) Organizator – Usługodawca – w przypadku gdy sam organizuje daną usługę turystyczną lub inny podmiot będący organizatorem, którego usługi turystyczne są oferowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu,
5) Serwis – serwis internetowy pod adresem wakacjenasardynii.pl  którego właścicielem, administratorem oraz operatorem jest Travel per te di Monika Anna Szredel; w ramach Serwisu Travel per te di Monika Anna Szredel świadczy Usługi na zasadach określonych Regulaminem,
6) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej,
7) Usługodawca – Monika Anna Szredel prowadząca działalność Tour Opearatora licencja nr.425 na region Sardynii o nazwie Travel per te di Monika Anna Szredel, Piazza San Nicola 5, 07020 Loiri, Sardynia Włochy, Vat: 02673720906, wpisana do rejestru CCIAA z Sassari (Włochy) numer REA SS – 196953 oraz Adres elektroniczy: info@wakacjenasardynii.pl
8) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, bez względu na fakt, czy działa we własnym imieniu, czy w imieniu i na rzecz osób trzecich,9) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.

Rodzaj i zakres Usług świadczonych elektronicznie:

W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności:

1) umieszcza w Serwisie oferty organizowanych przez Usługodawcę wycieczek na Sardynii we Włoszech, zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów oraz umożliwia ich zakup,
2) umieszcza w Serwisie oferty organizowanych przez Usługodawcę oraz innych niż Usługodawca Organizatorów: wycieczek „Early Booking”, „Last Minute” i „wakacji szytych na miarę” oraz pakietów wakacyjnych na Sardynii we Włoszech, zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów oraz umożliwia ich zakup,
3) udostępnia informacje handlowe dotyczące usług organizowanych przez poszczególnych Organizatorów,
4) umożliwia w ramach Serwisu ustalenie aktualnej kalkulacji cen oraz dokonanie na rzecz Użytkowników rezerwacji miejsc w hotelach, apartamentach, willach, domkach, residence, resortach, Bed & Breakfast, agroturystykach na Sardynii we Włoszech,
5) umożliwia w ramach Serwisu dostęp do rezerwacji takich atrakcji jak kursy windsurfingu, kursy kitesurfingu, rejsy morskie, wycieczki jednodniowe, kilkudniowe toury, bilety na koncerty, eventy, spektakle, rezerwacje restauracji itp. na Sardynii we Włoszech,
6) umożliwia w ramach Serwisu ustalenie aktualnej kalkulacji cen oraz rezerwację na rzecz Użytkowników biletów lotniczych, biletów na promy i inne dostępne środki transportu celem dojazdu na Sardynię we Włoszech,7) umożliwia zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz innymi dokumentami udostępnianymi przez Organizatorów.8) umożliwia w ramach Serwisu ustalenie aktualnej kalkulacji cen oraz rezerwacje transferów oraz wynajem aut i łodzi na Sardynii we Włoszech,

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

Korzystanie z Serwisu, a w szczególności dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem Serwisu wymaga od Użytkownika zapoznania się ze zrozumieniem i zaakceptowania przestrzegania postanowień Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
Serwis prezentuje proponowane Usługi zgodnie z określonymi oczekiwaniami Użytkownika, jak i opis świadczeń i cen.
Usługa jest świadczona przez Travel per Te di Monika Anna Szredel na osobisty i wyłączny użytek Użytkownika oraz w celach związanych ze świadczeniem usług turystycznych reklamowanych za pośrednictwem strony internetowej wakacjenasardynii.pl  Tour Operator Travel per Te di Monika Anna Szredel zobowiązuje się dołożyć wszelkich uzasadnionych starań, aby informacje zawarte w witrynie Wakacjenasardynii.pl dotyczące oferowanych usług były dokładne i aktualne. Ponieważ jednak są to dane dostarczone przez zewnętrznych dostawców pojedynczej usługi turystycznej, w żadnym przypadku Tour Operator nie może ponosić odpowiedzialności za prawidłowość i prawdziwość dostarczonych informacji, ani nie przyjmuje żadnej gwarancji co do faktycznej dostępności i jakości usług oferowanych przez strony trzecie.

Usługi turystyczne wymagane drogą elektroniczną („on-line”), dla wszystkich celów prawnych, są przeznaczone, oferowane do sprzedaży we Włoszech i relatywne umowy zawarte we Włoszech; w szczególności umowa zostanie uznana za sfinalizowaną w Loiri (OT) w momencie, gdy Travel per Te di Monika Anna Szredel otrzyma komunikat o przyjęciu zamówienia na zakup i sprzedaż usług turystycznych przez wykonawcę.

Użytkownik dokonuje rezerwacji danej Usługi podając przy tym następujące dane: imię, nazwisko, dane kontaktowe jak adres, nr telefonu i adres e-mail i inne jeśli są wymagane przez Usługodawcę dla należytej realizacji Usługi oraz dane pozostałych osób, dla których rezerwuje miejsce. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych.Dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy z Użytkownikiem Serwisu następuje w jednym z trybów:

1) rezerwacji on-line, która inicjowana jest przez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy podany w Serwisie,
2) poprzez centrum rezerwacji znajdujące się pod nr telefonu wskazanym w Serwisie.
3) wysyłając umowę wraz z podpisem użytkownika
4) naciskając przycisk wirtualnej negocjacji na stronie Wakacjenasardynii.pl (kliknij i rezerwuj). Skuteczność umowy w każdym przypadku zależy od dostępności zamówionej usługi turystycznej i podlega warunkowi płatności przez użytkownika zaliczki

Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej.
Przed dokonaniem rezerwacji Użytkownik może składać do Usługodawcy zapytania o wszelkie informacje potrzebne mu do złożenia rezerwacji i ustala z Usługodawcą wszelkie szczegóły zawieranej umowy.
Użytkownik przez dokonanie rezerwacji składa wiążącą ofertę zawarcia umowy.
Usługodawca potwierdza drogą mailową otrzymanie rezerwacji zawierającej istotne postanowienia umowne. Z momentem ich akceptacji przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w złożonej rezerwacji oraz potwierdzeniu.
Usługodawca potwierdza Użytkownikowi zawarcie umowy drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika.
W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną Usługodawca potwierdza warunki proponowanej umowy na adres mailowy Użytkownika. W tym przypadku do zawarcia umowy dochodzi z momentem oświadczenia Użytkownika o zawarciu umowy przesłanym Usługodawcy po otrzymaniu od niego potwierdzenia warunków umowy.
Użytkownik może podać adres e-mail celem wysyłania na ten adres przez Usługodawcę ofert specjalnych. Użytkownik musi przy tym wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych na podane przez Użytkownika adresy.
Zakup usługi turystycznej lub pakietu turystycznego poprzez pośrednika Travel per Te di Monika Anna Szredel określa nawiązanie bezpośredniego stosunku umownego między użytkownikiem a usługodawcą – tour operatorem, osobą fizyczną lub prawną, (organizatorem – organizatorem wycieczek), który oferuje usługę turystyczną poprzez serwis internetowy Wakacjenasardynii.pl w celach promocyjnych. Ten stosunek umowny podlega prawu i warunkom obowiązującym danego dostawcę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że sprzedaż pakietów turystycznych i usług noclegowych ewentualnie ogłoszonych na stronie internetowej Wakacjenasardynii.pl nie jest w związku z tym oferowana przez usługodawcę, ale przez osoby trzecie, a zatem podlega warunkom sprzedaży stosowanym przez trzeciego dostawcę usługi turystycznej.

Umowa zawarta między Travel per Te di Monika Anna Szredel a Użytkownikiem jest uregulowana, podobnie jak postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach Kontraktowych, również klauzulami wskazanymi w dokumentacji podróży dostarczonej Klientowi oraz postanowieniami Dekretu Ustawodawczego z 23 maja 2011 r., Nr 79 (Kodeks turystyki).
Użytkownik i Travel per Te di Monika Anna Szredel oświadczają i potwierdzają, że umowy zawarte w niniejszych ogólnych warunkach mają na celu sprzedaż usług turystycznych lub pakietów turystycznych, realizowanych poprzez działalność brokerską tour operatora Travel per Te di Monika Anna Szredel. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że ​​samodzielnie zidentyfikował obiekt turystyczny, którego dotyczy zaproszenie, na stronie internetowej Wakacjenasardynii.pl i w związku z tym zwrócił się do tour operatora Travel per Te di Monika Anna Szredel o zakup indywidualnych usług turystycznych wybranych do samodzielnego zorganizowania urlopu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że na stronie internetowej Wakacjenasardynii.pl można wybierać spośród wielu usług zakwaterowania turystycznego i usług transportowych, a zatem żądane usługi zostały wybrane w pełnej autonomii bez przestrzegania wcześniej ustalonej kombinacji usług transportu turystycznego. usługi zakwaterowania i / lub turystyczne niezwiązane z transportem i zakwaterowaniem odpowiednie do skonfigurowania Pakietu Turystycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.art 27)
Konsument nazywany tutaj Użytkownikiem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Rezygnacja z Usług – po dokonaniu wiążącej rezerwacji – lub zmiana jej warunków możliwa jest tylko na zasadach określonych przez Organizatora danej usługi i za zwrotem poniesionych przez Organizatora kosztów. Rezygnacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w Serwisie.
Zasady anulowania i zmiany warunków świadczenia usługi przez jej Organizatora są określane przez niego w ogólnych warunkach uczestnictwa.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

Usługi mogą być świadczone na rzecz Użytkowników przy spełnieniu następujących wymogów technicznych:

1) Użytkownicy korzystają z urządzeń końcowych posiadających połączenie z siecią Internet,
2) Użytkownicy korzystają z urządzeń końcowych posiadających zainstalowaną przeglądarkę internetową www.google.pl umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików „cookies”,
3) Użytkownicy korzystają z urządzeń końcowych posiadających zainstalowany program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Usług Serwis rekomenduje, aby system informatyczny Użytkownika, posiadał co najmniej:

1) aktualny i prawidłowo skonfigurowany system operacyjny, wraz ze wszystkimi dostępnymi aktualizacjami i łatkami bezpieczeństwa,
2) aktualny i prawidłowo skonfigurowany program antywirusowy, w tym zaporę bezpieczeństwa (zaporę ogniową), wraz z aktualną bazą wirusów.

Zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania do Serwisu treści i odnośników do stron internetowych o charakterze bezprawnym. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania treści i odnośników do stron internetowych naruszających prawa i dobra osób trzecich oraz dobre obyczaje i zasady moralno – etyczne.

Obsługa posprzedażowa

W każdym momencie w godzinach pracy Usługodawcy Użytkownik może się z nim skontaktować i uzyskać informacje w zakresie statusu dokonanej rezerwacji oraz dodatkowych informacji o Usłudze.
Serwis każdorazowo poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach rezerwacji Usług sprzedawanych w ramach Serwisu na podstawie komunikatu otrzymanego od Organizator

Regulowanie płatności

Serwis umożliwia dokonywanie płatności w następujących formach:

1) poprzez tradycyjny przelew bankowy,
2) gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Usługodawcy.

Sposób płatności wybierany jest przez Użytkownika.
W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym należy ją uiścić na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji podając w tytule przelewu imię, nazwisko oraz numer rezerwacji.

Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Travel per Te di Monika Anna Szredel opłatę za aktywację i korzystanie z żądanych usług, w sposób i zgodnie z warunkami ekonomicznymi wskazanymi na stronie internetowej wakacjenasardynii.pl  Jeżeli Użytkownik zażąda aktywacji lub zmiany płatnych usług, w momencie złożenia takiego żądania wówczas musi poinformować o wybranych metodach płatności, podając niezbędne wiarygodne i prawdziwe dane. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszych ogólnych warunkach. Warunki ekonomiczne poszczególnych usług turystycznych, a także istnienie innych ewentualnych obciążeń, które ponosi Użytkownik, podane są na stronie Wakacjenasardynii.pl. Cenę poszczególnych usług turystycznych można zmienić do 20 dni przed odlotem wyłącznie w zależności od: kosztów transportu, w tym kosztu paliwa, opłat i podatków od niektórych rodzajów usług turystycznych, takich jak podatki, opłaty za lądowanie, zejściem z pokładu lub wejście na pokład w portach i na lotniskach, kursy wymiany stosowane do danego pakietu, podatki pobytowe. W przypadku tych zmian będą się odnosić do kursów wymiany i kosztów, o których mowa powyżej, obowiązujących w dniu publikacji programu lub w dniu wskazanym w aktualizacjach, o których mowa powyże

Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkowników wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku siły wyższej, jak również z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
Usługodawca nie odpowiada za niezależne od niego, nieprawidłowe działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowane siłą wyższą.
Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usług. Okazjonalne przerwy w działaniu Serwisu lub ograniczenie jego funkcjonalności mogą w szczególności wynikać z potrzeb związanych z pracami serwisowymi lub konserwacyjnymi. Przerwa w świadczeniu Usług nie ma wpływu ani na dokonane rezerwacje, ani na umowy, które zostały zawarte przez Użytkowników.
Usługodawca przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, w szczególności o możliwości przejęcia przez podmioty nieuprawnione danych w trakcie teletransmisji.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniem z Serwisu.
Prezentowane w Serwisie informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Tryb postępowania reklamacyjnego

Usługodawca dołoży wszelkich starań, by Usługi świadczone przez niego były jak najwyższej jakości. Niezależnie od tego, w przypadku niezadowolenia Użytkownik ma w każdym przypadku prawo do złożenia stosownej reklamacji dotyczącej Usług.
Reklamacje należy składać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia świadczenia Usługi w formie pisemnej przesłanej na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy udostępniony w zakładce Serwisu.
Właściwie zgłoszona reklamacja powinna zawierać no najmniej dane Użytkownika zgłaszającego reklamację, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail oraz powinna określać wady i nieprawidłowości działania Serwisu.
Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę odpowiednio, na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Dane osobowe

Dane osobowe jakie Użytkownik przekazuje Usługodawcy w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką prywatności i cookies określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
Usługodawca przetwarza udostępniane przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie, poprzez adres poczty elektronicznej, drogą telefoniczną lub w inny dostępny sposób, dane osobowe w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania Usługi.
Oznaczenie opcji „tak” odnoszącej się do informacji handlowej podczas przesyłania formularza kontaktowego udostępnionego w zakładce Serwisu oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie przez Usługodawcę drogą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych.
Oznaczenie opcji „tak” odnoszącej się do Newslettera podczas przesyłania formularza kontaktowego udostępnionego w zakładce Serwisu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą poczty elektronicznej biuletynu zawierającego informacje związane bezpośrednio z działalnością Serwisu (tzw. Newsletter). Użytkownik może zrezygnować z przesyłania mu Newslettera w każdym czasie i bez podania przyczyn.
Udostępnianie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże konieczne w celach prawidłowej realizacji Usług.
W przypadku kontaktowania się z Usługodawcą drogą mailową Użytkownik powinien zamieścić klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach przesyłania mu przez Usługodawcę  informacji handlowych drogą elektroniczną oraz klauzulę o wyrażeniu zgody na przesyłanie mu przez Usługodawcę Newslettera drogą elektroniczną, jeśli chce otrzymywać informacje handlowe oraz Newsletter.
W każdym czasie Użytkownik może wystąpić do Usługodawcy z żądaniem wglądu do swoich danych, ich modyfikacji lub usunięcia.

Majątkowe prawa autorskie

Wszelkie utwory zamieszczone w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego.
Użytkownicy Serwisu mają prawo przeglądania i korzystania z informacji publikowanych w Serwisie jedynie w celach dozwolonego użytku własnego. Korzystanie i rozpowszechnianie utworów zamieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe wyłącznie w ramach odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z korzystaniem z Usług świadczonych przez Usługodawcę Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz stosowania się do jego postanowień.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nie może jednak naruszać praw nabytych przez Użytkownika, w tym odnosić skutku do umów zawartych przed dniem wejścia w życie takich zmian Regulaminu ani do rezerwacji dokonanych przed dniem wejścia w życie takich zmian Regulaminu.

Zmiana Regulaminu wejdzie w życie od dnia jego zamieszczenia na stronie Serwisu.
Zamieszczenie Regulaminu na stronie Serwisu jest jednoznaczne z przekazaniem treści Regulaminu do wiadomości Użytkowników.

  Zapisz się do wakacyjnego Newslettera

  Zapisz się do naszego newslettera, aby nie ominęła Cię żadna z naszych wyjątkowych ofert.

  Masz pytania lub chcesz zarezerować pobyt na Sardynii?
  info@wakacjenasardynii.pl
  Dostępność 24h / 7 dni w tygodniu
  +48 517 417 659
  Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku,
  w godzinach od 9:00 do 20:00.

   Skorzystaj z formularza kontaktowego

   Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności
   Zobacz regiony